Rozpoczęcie współpracy z Kancelarią Radców Prawnych MPS Legal M. Modrzejewski, J. Puślecki, P. Soczyński s.c.

Dnia 1 sierpnia 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z Kancelarią Radców Prawnych MPS Legal M. Modrzejewski, J. Puślecki, P. Soczyński s.c.

Tematyka planowania przestrzennego, którą się zajmujemy, a także tematyka nieruchomości nieodłącznie wiąże się z prawem administracyjnym. W każdej z tych dziedzin mamy do czynienia z występowaniem prawa własności i próbą wypracowania kompromisu w zakresie ścierania się interesów wielu podmiotów, z którymi owe prawo własności się łączy.

Nasza współpraca będzie opierała się o świadczenie pomocy prawnej w zakresie problematyki zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości i inwestycji. To co nas wyróżnia to fakt, iż w zespole naszym pracują doświadczeni urbaniści i projektanci, którzy we wskazanych dziedzinach są czynnymi ekspertami z wieloletnim stażem.

Pomoc prawną w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości świadczymy w formie porad i konsultacji prawnych, reprezentowania Klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz sporządzania opinii prawnych.

Proponujemy pomoc prawną dla Inwestorów i osób zainteresowanych w zakresie:

– występowania z wnioskami o przystąpienie do sporządzenia, zmianę lub uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
– występowania z wnioskami o przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
– przygotowania wniosków, uwag, pism urzędowych w trakcie trwania procedury planistycznej dotyczącej planu miejscowego lub studium;
– przygotowanie pism procesowych z zakresu planowania przestrzennego;
– analizy prawnej dotyczącej stanu nieruchomości w kontekście prawa miejscowego i studium;
– obsługi prawnej procesów planistycznych;
– przygotowania skarg do sądów administracyjnych w zakresie planów miejscowych, studium oraz w zakresie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej;
– uczestnictwa i reprezentowania klientów na spotkaniach z organami administracji publicznej;
Zapraszamy do kontaktu, do każdej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.
Pragniemy zaznaczyć, że w przypadku tematów związanych z Gminą Wrocław moja osoba zostanie z powyższych prac wyłączona z uwagi na fakt świadczenia stosunku pracy dla miasta Wrocław.

Related Post